• Eierskifte i landbruket
 • Taksering
 • Odelslov- konsesjonslov- jordlov
 • Samarbeidstiltak – samdrifter – selskaper
 • Skatt og merverdiavgift
 • Driftsplan- budsjett
 • Regnskap og årsoppgjør

Planlegging av eierskifte.

Eierskifte i landbruket er det største arbeidsfeltet for kontoret. Vi bistår årlig ved over 100 generasjonsskifter på Sørlandet.

Mange kontakter oss med fokus på skatt. Vi har godt grep om dette fagområdet, men erfarer at et eierskifte ofte inneholder spørsmål om det meste. Vårt mål er å tilby komplett rådgivning som omfatter alt fra diskusjon mellom partene for å finne praktiske og gode løsninger fram til utfylling av alle skjema til offentlige myndigheter.

Taksering.

Det er økende behov for å utarbeide fullstendige takstrapporeter med verdivurdering av landbrukseiendommer. Dette gjelder ved eierskifte, ved lånesøknader og ved skifteoppgjør.

Kontoret er tilknyttet Norsk takst. Gunnstein Hørte og Kristian Øverbø er medlemmer i Norsk takst med godkjenning for landbruk.

Samarbeidstiltak.

Det er gode tradisjoner for samarbeid i landbruket.

For å tilpasse seg nye økonomiske muligheter er små driftsenheter avhengige av å formalisere samarbeid for satsing i framtiden.  Ofte innbefatter dette vurdering av ulike selskapsformer – valg av ANS/DA i forhold til AS/SA. Kontoret har bl. a. erfaring fra etablering av

 • Melkesamdrifter
 • Småkraftverk
 • Grunneiersamarbeid
 • Veiforeninger

Regnskapsføring.

Vi tilbyr skatteregnskap, driftsregnskap og budsjettering.  Årsavslutning med utarbeidelse av ligningsskjema har de senere årene vært krevende og interessante oppgaver som følge av stadige regelendinger. Særlig gjelder dette regnskap for ansvarlige selskapet – ANS og DA.

For de kundene som ønsker det kan vi nå også tilby digitale regnskap hvor alt foregår elektronisk.

Skatt og merverdiavgift.

Tradisjonelt landbruk kombinert med nye bygdenæringer gir ofte en mengde spørsmål om skatt og merverdiavgift. De fleste spørsmålene går på fast eiendom:

 • Gevinst ved salg av gårdsbruk
 • Tømmerkonto i skogbruk (erstattet gjennomsnittsligningen fra 1. Januar 2017
 • Fradrag for MVA ved kombinert bruk av driftsmiddel

Vi møter ofte stor frykt for at generasjonsskiftet på gården vil medføre betydelig gevinstbeskattning. Ved god planlegging viser det seg at beskattningen som oftest blir beskjeden eller faller helt bort.

Driftsplanlegging.

Ved større investeringer er det behov for å regne på fremtidig resultat. En driftsplan er i første rekke beslutningsgrunnlag for driftslederen. Videre brukes planen for å dokumentere prosjketet ovenfor lokale banker og for Innovasjon Norge.  Utfordringen ved driftsplanlegging er å få brukeren til å engasjere seg i planen. Vi må lage en framstilling der brukeren kan se virkning av endrede forutsetninger.

Jordlov, konsesjonslov og odelslov.

Vi har god erfaring med praktisering av lovverket for fast eiendom. I de senere år har disse lovene vært gjenstand for flere endringer- f.eks. priskontroll og arealgrenser.