BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer
BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer

Få bedre råd
Kjøretøy og avgifter
Kjøretøy og avgifter

Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?
Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?

Tømmerkonto

Fra 1. januar 2017 er det slutt på gjennomsnittsligning for skogen for enkeltpersonsforetak. Gjennomsnittsligningen blir ersattet med tømmerkonto.

Den nye løsningen, innebærer at skattyter oppretter en såkalt tømmerkonto. Tømmerkontoen har store likhetstrekk med en gevinst- og tapskonto. Den delen av årets overskudd fra skogbruksvirksomhet som ikke inntektsføres direkte, herunder verdien av tømmer uttatt til eget bruk, skal føres på tømmerkonto. Eventuelt underskudd fra skogbruksvirksomheten kan ikke fradras direkte i inntektsåret, men må føres på tømmerkontoen. Minst 20 % av positiv saldo på tømmerkontoen må inntektsføres i året. Er saldoen negativ, kan inntil 20 % fradragsføres. Negativ saldo på tømmerkonto kan alltid føres mot årets overskudd fra skogbruksvirksomhet. Inntekter fra jakt, fiske, torvuttak og lignende og leieinntekter fra slike aktiviteter skal ikke omfattes av tømmerkontoen, men tidfestes etter alminnelige regler i sktl. § 14-2, jf. § 14-81 annet ledd. Det fremgår av samme bestemmelse at ikke‑skattepliktig del av uttak fra skogfondskonto heller ikke omfattes, men slik inntekt er uansett skattefri. Det er resultatet før fradrag for gjeldsrenter som er grunnlag for overføring til tømmerkonto.

Det er laget overgangsregler for å kunne få en god overgang fra gjennomsnittsligning til tømmerkont. Har du sprøsmå knyttet til dette kan du ta kontakt med oss.