BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer
BEDRE RÅD for deg i jord- og skogbruk og andre bygdenæringer

Få bedre råd
Kjøretøy og avgifter
Kjøretøy og avgifter

Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?
Hvor lønnsomt er det egentlig med sau?

Skog som virksomhet

Fra 1. januar 2016 gjelder det nye regler for vudering av skog som virksomhet.

Hovedregelen er:
•Skog som har en tilvekst opptil 100 m3 er normalt en kapitalskog og skal beskattes som kapitalinntekt. Er det stor aktivitet kan skogen allikevel bli virksomhet.
•I skog med en tilvekst mellom 100 m3 -200 m3 skal man skjønnsmessig vurdere om tilvekst og andre aktiviteter er av et slikt omfang at den anses som virksomhet eller kapitalskog.
•Skog med en tilvekst over 200 m3 er normalt en virksomhetsskog og skal beskattes som næringsinntekt.

Hobbyskog er et begrep som brukes på de skogseiendommene som ikke går med overskudd. Det betyr en skog der overskuddet fra en engangsavvirkning ikke forsvarer de kostnadene som man har i resten av omløpstiden til skogen. Er kostnadene ved et normalt investeringsnivå og en god skogkultur høyere enn inntektene, anses skogen som en hobbyskog. I disse tilfellene er inntektene fra en hobbyskog skattefri og man får heller ikke skattemessig fradrag for kostnadene.

Husk;
•at vurderingen av om det er en hobbyskog er en selvstendig vurdering som gjøres uavhengig av tilvekstgrensene.
•og, at skog drevet sammen med aktivt jordbruk aldri er hobbyskog.

Eksempel;
Drives det økonomisk aktivitet? Er aktivitetene som drives egnet til å gå med overskudd?
•En skog med tilvekst på eksempelvis 15 m3 er i utgangspunktet en kapitalskog. Her må man vurdere om det for omløpstiden til skogen er overskudd eller underskudd.
•Gir denne skogen en positiv avkastning er skogen en kapitalskog og driftsresultatet skal komme til beskatning eller til fradrag i skatteyters skattemelding.
•Gir denne skogen en negativ avkastning er skogen en hobbyskog og driftsresultatet/overskuddet i et enkelt år skal ikke beskattes, det er heller ingen skattemessige fradrag for et underskudd.

Det er altså kun skogeiendommer som går med underskudd over skogen omløpstid som kan defineres som hobbyskog.

•Beregningen gjøres uavhengig av tilvekstgrenser

Du kan finn mer innformasjon på Bondelaget sine nettsider.

Bondelaget har også laget et hjelpeskjema som kan brukes for de som har kapitalskog. Dette finner du her.

Har du kapitalskog er det fortsatt pliktig å registere deg i merverdiavgiftsregistret dersom du har inntekt over 50.000,- i løpet av en 12 månders periode. Bondelaget har litt infomasjon om det her.

Har du skog i næring er det ingen endringer for hvordan skogen behandles ved avsluttnignen av regnskapet for 2016. Ved capital skog og hobby skog er det overgangsregler. Ta kontakt med oss så kan vi hjepe deg med overgangen.